เกี่ยวกับเรา

     รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และหรือนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และ/หรือ นานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ความเป็นมาของมูลนิธิและหลักการการให้รางวัล

   โครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศเป็นโครงการที่บริหารและจัดการโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (“มูลนิธิ”) ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี 2535 โดยการรวมตัวของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และอีก 7 หน่วยงานในภาคเอกชน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนงานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ให้เจริญเข้าสู่ระดับที่สามารถแข่งขันหรือทัดเทียมในระดับสากล การดำเนินงานหลักที่ผ่านมา เป็นการจัดประกวดโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งต่อมาปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ  มีมติเห็นควรให้ปรับรูปแบบการดำเนินงาน จากการประกวดโครงการ เป็นการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการคิดค้น พัฒนา หรือประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เพื่อให้รางวัลมีความพิเศษ โดดเด่น มีคุณค่าสูงและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับ ที่ยังไม่เคยมีการให้รางวัลในรูปแบบเช่นนี้มาก่อน 

    ในปี 2561 มูลนิธิ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ โดยได้รับการรับรองชื่อใหม่จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางจังหวัดนนทบุรีเมื่อ 27 สิงหาคม 2562 ดังนั้น และต่อมาปี 2562 ได้รับพระราชทานชื่อรางวัล ว่า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ซึ่งจะมีการดำเนินการในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกในปี 2563

วัตถุประสงค์ของรางวัล

   เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ทรงให้ความสนพระทัย เห็นความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงมีพระราชดำริริเริ่มการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากมาย มูลนิธิจึงประสงค์ที่จะแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดมอบรางวัลสำหรับบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีการมอบรางวัลในลักษณะเช่นนี้มาก่อน

ประวัติความเป็นมา

  • ปี 2535 -2537
  • • 8 บริษัท (รวม SCB) ร่วมก่อตั้งในชื่อมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน หรือ Financial Information Technology Research Foundation – FIRF
   • เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา IT ที่เกี่ยวเนื่องด้านการเงินในประเทศ
 • ปี 2537 - 2548
 • • เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Foundation for Research in Information Technology – FRIT
  • เพื่อมิให้จำกัดงานวิจัยฉพาะด้านการเงิน
  • ปี 2548 แข่งปีที่ 1
  • • เริ่มจัดประกวดเจ้าฟ้าไอทีเป็นปีแรก
   • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT นอกจากสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาทางธุรกิจ
   • สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ปี 2549 - 2553 แข่งปี 2 - ปี 6
  •  เพิ่มการประกวดของนักเรียน / นักศึกษา
  • ปี 2554 - 2560 แข่ง ปี 7 - ปี 12
  • • ร่วมมือกับ NECTEC และ ATCI หรือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  จัดการประกวดผลงานด้าน ซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards (TICTA)
   • ผู้ชนะการประกวดจาก 2 เวที จะเข้าสู่รอบสุดท้ายของเจ้าฟ้าไอที

ปี 2561
• ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

ปี 2562
• ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ใหม่มีตรา ส ธ
• ได้รับพระราชทานชื่อรางวัล เป็นรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

คณะกรรมการมูลนิธิ

องค์ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DR-taweesak

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการ​

อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

Vilawan

คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

รองประธานกรรมการ​

อดีต ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา สภากาชาดไทย มูลนิธิอุทกพัฒน์

ศ.ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Surapant

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน

รองประธานกรรมการ กรรมการ CAT Telecom Public Company Limited ประธานคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Charumporn

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และกรรมการองค์กรการกุศล เช่น กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ กรรมการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

131294

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล

กรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

Thachanun

คุณธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ

กรรมการ ผู้บริหาร บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Studio Session-1909

ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

กรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

Kanognate

คุณกนกเนตร เจริญเศรษฐศิลป์

กรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

Areya

คุณอารยา ภู่พานิช

กรรมการ และเลขานุการ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

Snapseed

คุณบัวบูชา เข็มกำเนิด

กรรมการ และเหรัญญิก ผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการมูลนิธิ

องค์ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DR-taweesak

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการ​

อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

Vilawan

คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

รองประธานกรรมการ​

อดีต ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา สภากาชาดไทย มูลนิธิอุทกพัฒน์

Supachai

ศ.ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

รองประธานกรรมการ​

ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Surapant

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน

รองประธานกรรมการ​

กรรมการ CAT Telecom Public Company Limited
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Charumporn

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ​

กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และกรรมการองค์กรการกุศล เช่น กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ กรรมการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

131294

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล

กรรมการ​

ผู้บริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

Thachanun

คุณธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ

กรรมการ​

ผู้บริหาร บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Studio Session-1909

ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

กรรมการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

Kanognate

คุณกนกเนตร เจริญเศรษฐศิลป์

กรรมการ

ผู้บริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

Areya

คุณอารยา ภู่พานิช

กรรมการ และ เลขานุการ

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

Snapseed

คุณบัวบูชา เข็มกำเนิด

กรรมการ และ เหรัญญิก

ผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)