คณะกรรมการมูลนิธิ

00_23

องค์ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DR-taweesak

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการ​

อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

Vilawan

คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

รองประธานกรรมการ​

อดีต ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา สภากาชาดไทย มูลนิธิอุทกพัฒน์

ศ.ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Surapant

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน

รองประธานกรรมการ กรรมการ CAT Telecom Public Company Limited ประธานคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Charumporn

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และกรรมการองค์กรการกุศล เช่น กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ กรรมการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

131294

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล

กรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

Thachanun

คุณธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ

กรรมการ ผู้บริหาร บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Studio Session-1909

ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

กรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

Kanognate

คุณกนกเนตร เจริญเศรษฐศิลป์

กรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

Areya

คุณอารยา ภู่พานิช

กรรมการ และเลขานุการ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

Snapseed

คุณบัวบูชา เข็มกำเนิด

กรรมการ และเหรัญญิก ผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

00_23

องค์ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DR-taweesak

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการ​

อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปัจจุบัน เป็นกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

Vilawan

คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

รองประธานกรรมการ​

อดีต ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา สภากาชาดไทย มูลนิธิอุทกพัฒน์

Supachai

ศ.ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

รองประธานกรรมการ​

ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Surapant

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน

รองประธานกรรมการ​

กรรมการ CAT Telecom Public Company Limited
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Charumporn

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ​

กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และกรรมการองค์กรการกุศล เช่น กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ กรรมการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

131294

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล

กรรมการ​

ผู้บริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

Thachanun

คุณธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ

กรรมการ​

ผู้บริหาร บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Studio Session-1909

ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

กรรมการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

Kanognate

คุณกนกเนตร เจริญเศรษฐศิลป์

กรรมการ

ผู้บริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

Areya

คุณอารยา ภู่พานิช

กรรมการ และ เลขานุการ

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

Snapseed

คุณบัวบูชา เข็มกำเนิด

กรรมการ และ เหรัญญิก

ผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)