ขั้นตอนการเสนอชื่อ

สำหรับผู้บันทึก
รายละเอียด

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ URL หรือ Scan QR code ส่วนของผู้บันทึกรายละเอียด จากหนังสือเชิญเสนอชื่อที่ได้รับ

ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลให้ครบถ้วน

กด "ส่งเอกสาร" เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุในช่อง “ข้อความ” จากนั้นกด "ส่งเอกสาร"

สำหรับผู้อนุมัติ
การเสนอชื่อ

ผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ URL หรือ Scan QR code ส่วนของผู้อนุมัติการเสนอชื่อ

จะมีแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล รอการอนุมัติ อยู่ที่กล่องเอกสารในแถบเอกสารรออนุมัติ

ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากตรวจสอบเรียบร้อยกด "อนุมัติ"

ยืนยันการอนุมัติโดยกด "อนุมัติ"

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ URL หรือ Scan QR code ส่วนของผู้บันทึกรายละเอียด จากหนังสือเชิญเสนอชื่อที่ได้รับ

ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลให้ครบถ้วน

กด "ส่งเอกสาร" เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุในช่อง “ข้อความ” จากนั้นกด "ส่งเอกสาร"

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร

ผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ URL หรือ Scan QR code ส่วนของผู้อนุมัติการเสนอชื่อ

จะมีแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล รอการอนุมัติ อยู่ที่กล่องเอกสารในแถบเอกสารรออนุมัติ

ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากตรวจสอบเรียบร้อยกด "อนุมัติ"

ยืนยันการอนุมัติโดยกด "อนุมัติ"

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ URL หรือ Scan QR code ส่วนของผู้บันทึกรายละเอียด จากหนังสือเชิญเสนอชื่อที่ได้รับ

ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลให้ครบถ้วน

กด "ส่งเอกสาร" เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุในช่อง “ข้อความ” จากนั้นกด "ส่งเอกสาร"

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร

ผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ URL หรือ Scan QR code ส่วนของผู้อนุมัติการเสนอชื่อ

จะมีแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล รอการอนุมัติ อยู่ที่กล่องเอกสารในแถบเอกสารรออนุมัติ

ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากตรวจสอบเรียบร้อยกด "อนุมัติ"

ยืนยันการอนุมัติโดยกด "อนุมัติ"

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่นี่

* สามารถใช้ได้ใน Browser Mozilla Firefox และ Google Chome

ดาวน์โหลด Mozilla Firefox , Google Chome