ขั้นตอนการเสนอชื่อ

ขั้นตอนการ
กรอกข้อมูล

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

https://eform.one.th/

ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล

กดเสนอเซ็น เพื่อขออนุมัติเอกสาร

ขั้นตอนการ
อนุมัติเอกสาร

ผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบ

https://paperless.one.th/

ดูรายละเอียดเอกสาร

กดอนุมัติเอกสาร

มูลนิธิยืนยันการรับเอกสารกับองค์กร

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

https://eform.one.th/

ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล

กดเสนอเซ็น เพื่อขออนุมัติเอกสาร

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร

ผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบ

https://paperless.one.th/

ดูรายละเอียดเอกสาร

กดอนุมัติเอกสาร

มูลนิธิยืนยันการรับเอกสารกับองค์กร

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

https://eform.one.th/

ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล

กดเสนอเซ็น เพื่อขออนุมัติเอกสาร

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร

ผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบ

https://paperless.one.th/

ดูรายละเอียดเอกสาร

กดอนุมัติเอกสาร

มูลนิธิยืนยันการรับเอกสารกับองค์กร

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่นี่

* สามารถใช้ได้ใน Browser Mozilla Firefox และ Google Chome

ดาวน์โหลด Mozilla Firefox , Google Chome