ประกาศผลการตัดสิน
(The Winner)

ภายในเดือนธันวาคม 2567

มูลนิธิ ฯ เรียนเชิญองค์กรเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

     มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ส่งหนังสือเชิญไปยังองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2567 หากต้องการติดต่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ กรุณาติดต่อ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

มูลนิธิ ฯ เรียนเชิญองค์กรเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

     มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ส่งหนังสือเชิญไปยังองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2567 หากต้องการติดต่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ กรุณาติดต่อ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

องค์กรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและผลงาน

     องค์กรที่ได้รับหนังสือเชิญจากมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลที่ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อประเทศและสมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2567 หากองค์กรอื่นๆต้องการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสามารถติดต่อ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ และสำหรับผู้ที่ต้องการเสนอชื่อและผลงานสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่

องค์กรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและผลงาน

     องค์กรที่ได้รับหนังสือเชิญจากมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลที่ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อประเทศและสมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2567 หากองค์กรอื่นๆต้องการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสามารถติดต่อ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ และสำหรับผู้ที่ต้องการเสนอชื่อและผลงานสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่

หลักการให้รางวัล

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศประกอบด้วยองค์กรและบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
  • องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
  • สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • สมาคม และมูลนิธิ ที่ได้รับรองการจดทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมเทคโนโลยีในประเทศ
  • เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับในระดับประเทศ และไม่เคยมีประวัติเรื่องเสื่อมเสียใด ๆ ในการเสนอชื่อ ให้เสนอได้แห่งละ 1 คน โดยเสนอต่อมูลนิธิ
โดยบุคคลผู้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการมูลนิธิ จะได้รับ “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” รางวัลที่ได้ประกอบด้วย
  • เงินรางวัลจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
  • เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน
  • ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล

คุณสมบัติทั่วไป

     1. มีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันประกาศรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
    2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
    3. ต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา หรือกรรมการมูลนิธิ รวมทั้งไม่เป็นบุคคลใน        ครอบครัว และไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานของกรรมการพิจารณาหรือกรรมการมูลนิธิใน      ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
    4. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้เสนอชื่อเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะ

     1. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
        i เป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น หรือเป็นผู้วางรากฐานองค์ความรู้ให้ผู้อื่นไปต่อยอดจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
        ii เป็นผู้สร้างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์จากผู้อื่นจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
        iii เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงาน นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
     2. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเท มีการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล

คุณสมบัติทั่วไป

     1. มีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันประกาศรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
    2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
    3. ต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา หรือกรรมการมูลนิธิ รวมทั้งไม่เป็นบุคคลใน        ครอบครัว และไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานของกรรมการพิจารณาหรือกรรมการมูลนิธิใน      ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
    4. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้เสนอชื่อเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะ

     1. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
        i เป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น หรือเป็นผู้วางรากฐานองค์ความรู้ให้ผู้อื่นไปต่อยอดจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
        ii เป็นผู้สร้างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์จากผู้อื่นจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
        iii เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงาน นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
     2. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเท มีการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

คณะกรรมการคัดเลือกรอบที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

การคัดเลือกรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาและ คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากรายชื่อที่องค์กรต่างๆ เสนอทั้งหมดจำนวน 10 ชื่อ และจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่ง 10 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1 ไปให้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป บุคคลที่ได้รับเลือก 10 ท่าน จะได้รับหนังสือแจ้งจากมูลนิธิฯ เป็นรายบุคคล เพื่อให้แต่ละท่านรับทราบว่าเป็น 1 ใน 10 ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ โดยที่สุดแล้วจะได้รับพระราชทานรางวัลเพียง 1 ท่าน 

คณะกรรมการคัดเลือกรอบที่ 2

การคัดเลือกรอบที่ 2  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณา และคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 ให้เหลือจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการมูลนิธิฯ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมคัดเลือกผู้ที่จะได้รับพระราชทานรางวัล 1 ท่าน บุคคลที่ได้รับเลือก 3 ท่าน จะได้รับหนังสือแจ้งจากมูลนิธิฯ เป็นรายบุคคล เพื่อให้รับทราบว่าเป็นกลุ่มรายชื่อของการพิจารณาขั้นท้ายสุด (Final List) สำหรับการรับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

ประกาศผลการตัดสิน

การพิจารณาตัดสิน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตกลงร่วมกันแล้ว มูลนิธิฯ ประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการคัดเลือกรอบที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

การคัดเลือกรอบที่ 1  โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาและ
คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากรายชื่อที่องค์กรต่างๆ เสนอทั้งหมดจำนวน 10 ชื่อ และจัดให้
มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่ง 10 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1 ไปให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป บุคคลที่ได้รับเลือก 10 ท่าน จะได้รับหนังสือ
แจ้งจากมูลนิธิฯ เป็นรายบุคคล เพื่อให้แต่ละท่านรับทราบว่าเป็น 1 ใน 10 ของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ โดยที่สุดแล้วจะได้รับพระราชทานรางวัล
เพียง 1 ท่าน

คณะกรรมการคัดเลือกรอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

การคัดเลือกรอบที่ 2  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณา และคัดเลือกบุคคลที่
ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 ให้เหลือจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการมูลนิธิฯ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมคัดเลือกผู้ที่จะได้รับพระราชทานรางวัล 1 ท่าน บุคคลที่ได้รับเลือก
3 ท่าน จะได้รับหนังสือแจ้งจากมูลนิธิฯ เป็นรายบุคคล เพื่อให้รับทราบว่าเป็นกลุ่มรายชื่อของ
การพิจารณาขั้นท้ายสุด (Final List) สำหรับการรับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

ประกาศผลการตัดสิน

ขั้นตอนที่ 3

การพิจารณาตัดสิน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตกลงร่วมกันแล้ว มูลนิธิฯ ประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป 
โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สุด