รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5

ภาพพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจรัมพร โชติกเสถียร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการ นำผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 ประเภทบุคคลทั่วไป นายพงษ์ชัย อมตานนท์ พัฒนา “ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เนตความเร็วสูงโครงข่ายยุคใหม่” เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา นายบงกช ชัยวารี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนา “อุปกรณ์ควบคุมเมาส์พอยเตอร์สำหรับผู้พิการทางแขน” รับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5

งานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่ 2 จากซ้าย) และดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน (คนแรก จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ลักษณะของโครงงาน รางวัลและรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป 1 ล้านบาท และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา 1 แสนบาท

ในการแข่งขันประกวดโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 นี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 177 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 80 ผลงาน และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 97 ผลงาน และมีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 ประเภทรวม 15 ผลงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

การนำเสนอผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 ประเภทบุคคลทั่วไป ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553

การแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 มูลนิธิจัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำผลงานมาแสดงพร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5

ผลงานประเภทบุคคลทั่วไป

มีผลงานส่งเข้าประกวด 80 ผลงาน นอกจาก “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” แล้วคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน อีก 2 รางวัล รางวัลละ 100,000.- บาท

ผลงานประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

มีผลงานส่งเข้าประกวด 97 ผลงาน คัดเลือกจนถึงรอบสุดท้ายจำนวน 5 ผลงาน นอกจาก “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาแล้ว คณะกรรมการได้มอบรางวัลผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน อีก 4 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท

ผลงานที่ได้รับรางวัล

อุปกรณ์ควบคุม Mouse Pointer สำหรับผู้พิการทางแขน

รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 ผลงาน “อุปกรณ์ควบคุม Mouse Pointer สำหรับผู้พิการทางแขน” โดยนายบงกช ชัยวารี และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายยุคใหม่

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 ผลงาน “ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายยุคใหม่” โดยนายสวัสดิ์ เอิบโชคชัย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Student 4.0

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน Social Network – Education ผลงาน “Student 4.0” โดยนายภควัต อมรวัฒนสวัสดิ์ และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bright Sight

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน AI (for Disabled) ผลงาน “Bright Sight” โดยนางสาวรพีพร พิมพ์อูบ และคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Health Care Monitoring with Wireless Sensor Network

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน IT Application for Health Care ผลงาน “Health Care Monitoring with Wireless Sensor Network” โดยนายจิรศักดิ์ รักษาชุม และคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Smart Home with ICT

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้าน Embedded – Building Automation ผลงาน “Smart Home with ICT” โดยนางสาวศุลีพร ศุจิจันทรรัตน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

กาลิเลโอไดเร็กท์

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไป ด้าน Business ผลงาน “กาลิเลโอไดเร็กท์” โดยนายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด

NetkaView Network Manager?

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไป ด้าน Network ผลงาน “NetkaView Network Manager?” โดยนายชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด