ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศและคณะ นำนายไพรัช ธัชยพงษ์ รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี ๒๕๖๓ คนแรกของประเทศไทย โดยเป็นรางวัลสำหรับบุคคลผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิดนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ