รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ ครั้งที่ 12

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 การจัดประกวดรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ

รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง การประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล และ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 188 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล 108 ผลงาน และ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา 80 ผลงาน

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12

สำหรับผลรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 ประเภทบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สารสนเทศ พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จึงไม่มีการมอบรางวัลชนะเลิศสาขาบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลในปีนี้ รางวัลดีเด่น รางวัลละ 100,000 บาท รวม 4 รางวัล

1.“Read for the blind” โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย และ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด แอปพลิเคชั่นให้บุคคลทั่วไปสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยตนเองได้บนสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต

2.“Arincare: The e-Pharmacy Platform” โดย บริษัท อรินแคร์ จำกัด ระบบบริหารจัดการร้านขายยาออนไลน์สำหรับร้านขายยาที่เพิ่งเริ่มต้นและร้านขายยาที่มีสาขา

3.“Safe Sky” โดย กลุ่มผู้พัฒนาระบบ Safe Sky ระบบงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศในประเทศไทย เป็นการผสานข้อมูลภูมิสารสนเทศ สารสนเทศทางการบิน และข้อมูลการจราจรทางอากาศ

และ 4.“GPS Kids Watch” โดย บริษัท โพโมะเฮาส์ จำกัด นาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหาย มีระบบ GPS ติดตามโลเคชั่น รายงานอุบัติเหตุได้ทันท่วงที สามารถตั้งระบบปิดการใช้งานโทรศัพท์เวลาเข้าเรียน และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชั่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ (ชนะเลิศ) รางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย” โดยโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับระบบการย่อยในร่างกายมนุษย์ โดยจำลองร่างกายมนุษย์ให้เป็นเกาะน้อยใหญ่ที่ทำงานแตกต่างกันไป จุดเด่นของโครงการ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมให้เป็นเรื่องน่าสนุก เข้าใจง่าย มีการนำเสนอที่หลากหลายทั้งแบบ 2D และ 3D ถ่ายทอดในรูปแบบของ VR (Virtual Reality)

รางวัลดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.“สิ่งเร้าในโลกเสมือน” โดยโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย เป็นสื่อเรียนรู้ของเด็กประถมปลายเกี่ยวกับการตอบสนองสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ โดยบทเรียนจะอยู่ในรูปแบบ Flash Movie, video ซึ่งสามารถนําเข้า (import) หรือ ส่งออก (Export) และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา และเรียนรู้ได้ในลักษณะ offline ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแทปเล็ตบนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ได้

2.“หุ่นยนต์ Bliss เพื่อบำบัดผู้ป่วยออทิสติก” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหุ่นยนต์เพื่อบำบัดเด็กออทิสติก โดยมีเกมส์ส่งเสริมพัฒนาการขอเด็กอายุ 1 – 5 ปี มีระบบติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการผู้ป่วยโดยเก็บข้อมูลจากการเล่นเกมส์ และประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ พร้อมมีระบบแนะนำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

3 ผลงาน “UCARE” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mobile Application ที่ให้บริการบน Smart Phone ทั้ง ios และ android ซึ่งใช้หลักการ Lean Strategy เพื่อให้ประชาชนได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้นฟรี โดยแอพจะให้ผู้ป่วยเลือกอาการของตนเอง หลังจากตอบแบบสอบถามซักประวัติแล้ว ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะพูดคุยกับทีมหมอ และหากอาการเป็นสภาวะเร่งด่วน แอพจะขึ้นแผนที่โรงพยาบาล

รางวัลพิเศษ รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “AXI Physical Web” โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Web ที่รองรับการใช้งานปริมาณมาก เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา

โดย Physical Web จะอ้างอิงกับสถานที่หรือวัตถุรอบข้างของบุคคลที่มาใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองกำลังต้องการอยู่ ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ทันที จากการพัฒนา High Availability ของระบบหลังบ้าน