รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 2

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 2

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี พุทธศักราช 2549 มูลนิธิ ได้เพิ่มให้มีการแข่งขันในระดับนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีผู้สมัครทั้ง 2 ประเภทรวม 61 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 34 ผลงาน และนิสิตนักศึกษา 27 ผลงาน

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 2

งานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คนที่ 2 จากซ้าย นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนที่ 3 จากซ้าย
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงรายละเอียดของ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” และที่ 4 จากซ้ายนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 1 กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัล

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 2

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Screening Committee) ในการ พิจารณาคัดเลือกผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทรัล พลาซ่า
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Fellow Committee) ในการพิจารณา ตัดสินผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัน ถนนสุขุมวิท

พิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเชีย จำกัด ผู้พัฒนาระบบ “InfoCentrix 3.0 Multimedia Contact Center” เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภทนิสิต นักศึกษา ได้แก่ นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ และนางสาววิมลรัตน์ กองฤทธิ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลงาน “ระบบตรวจเช็คความปลอดภัยห้องเซิร์ฟเวอร์โดยกล้อง Webcam ผ่านระบบเครือข่าย” รับโล่พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2550 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบตรวจเช็คความปลอดภัยห้องเซิร์ฟเวอร์โดยกล้อง Webcam ผ่านระบบเครือข่าย

รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ประเภทนิสิตนักศึกษา ผลงาน “ระบบตรวจเช็คความปลอดภัยห้องเซิร์ฟเวอร์โดยกล้อง Webcam ผ่านระบบเครือข่าย” โดย นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ และนางสาววิมลรัตน์ กองฤทธิ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

InfoCentrix 3.0 Multimedia Contact Center

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงาน “InfoCentrix 3.0 Multimedia Contact Center” โดย บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเชีย จำกัด