รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 3

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3

งานแถลงข่าว “รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) และดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ลักษณะของโครงงาน รางวัลและรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไป 1 ล้านบาท และประเภทนิสิต/นักศึกษา 1 แสนบาท

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 3
“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ” ครั้งที่ 3

ในการแข่งขันประกวดโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 นี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนทั้งหมด 95 ผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ระดับบุคคลทั่วไป 60 ผลงาน และระดับนิสิตนักศึกษา 35 ผลงาน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการมูลนิธิ (Fellow Committee) ในการพิจารณาตัดสินผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2550
การนำเสนอผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 ประเภทบุคคลทั่วไปต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2550
นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
บรรยากาศการแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 ประเภทนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้กับนิสิตนักศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
บรรยากาศการแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 ประเภทนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้กับนิสิตนักศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
บรรยากาศการแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 ประเภทนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้กับนิสิตนักศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
บรรยากาศการแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 ประเภทนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้กับนิสิตนักศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายจรัมพร โชติกเสถียร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการ นำผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 3 ประเภทบุคคลทั่วไป นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภทนิสิตนักศึกษา นายวัฒนเดช จุฑาเจริญสุข จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดไม่เกิน 100 เตียง

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงาน “ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดไม่เกิน 100 เตียง” โดย นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

ระบบ Smart Board (กระดานอัจฉริยะ)

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ประเภทนิสิตนักศึกษา ผลงาน “ระบบ Smart Board (กระดานอัจฉริยะ)” โดยนายอรรถบูรพ์ สานุตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบ Robot Boy Online

รางวัลชมเชย ประเภทนิสิตนักศึกษา ผลงาน “ระบบ Robot Boy Online” โดย นาย เนนิน อนันต์บัญชาชัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบเปิดพิภพเมืองสยาม (SiamEarth.com)

รางวัลชมเชย ประเภทนิสิตนักศึกษา ผลงาน “ระบบเปิดพิภพเมืองสยาม (SiamEarth.com)” โดย นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบ Arogya

รางวัลชมเชย ประเภทนิสิตนักศึกษา ผลงาน “ระบบ Arogya” โดย นายวีนนาท มงคลมาลย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบเครื่องรบกวนโทรศัพท์เคลื่อนที่

รางวัลชมเชยผลงานเพื่อสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงาน “ระบบเครื่องรบกวนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบสื่อการเรียนรู้สามมิติด้วย Mixed Reality

รางวัลชมเชยผลงานด้านสื่อการเรียนการสอน ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงาน “ระบบสื่อการเรียนรู้สามมิติด้วย Mixed Reality” โดย บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด