รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4

ภาพพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายจรัมพร โชติกเสถียร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการ นำผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา นายณัฐชนน เวชสิทธิ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ผลการพิจาณาตัดสิน

โดยระหว่างโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
โดยระหว่างโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
โดยระหว่างโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
โดยระหว่างโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4

งานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่ 2 จากซ้าย) และดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ลักษณะของโครงงาน รางวัลและรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป 1 ล้านบาท และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา 1 แสนบาท

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4
“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4
“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4
“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4

ในการแข่งขันประกวดโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 นี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 178 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภท บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล จำนวน 88 ผลงาน และ ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 90 ผลงาน และมีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 ประเภทรวม 17 ผลงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการมูลนิธิ พิจารณาตัดสินผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552

การนำเสนอผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทบุคคลทั่วไป ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
การนำเสนอผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทบุคคลทั่วไป ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
บรรยากาศการแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศการแสดงผลงาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

สำหรับประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงาน 88 ผลงาน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากไม่มีผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จึงไม่มีการมอบรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4 ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 88 ผลงาน มีผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน คณะกรรมการฯ จึงพิจารณามอบเงินรางวัลผลงานละ 100,000.- บาท จำนวน 4 รางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รายงานสภาพการจราจรด้วยภาพจากกล้อง CCTV ตามเวลาจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลงาน “รายงานสภาพการจราจรด้วยภาพจากกล้อง CCTV ตามเวลาจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยนายณัฐชนน เวชสิทธิ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลงาน “ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” โดยนางสาวนฤมล ประทานวณิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมเพื่อการหาพิกัดเชิงสามมิติและแบบจำลองจากกล้องสองกล้อง

ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลงาน “โปรแกรมเพื่อการหาพิกัดเชิงสามมิติและแบบจำลองจากกล้องสองกล้อง” โดยนายอานนท์ ยันตรศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบการขนส่งมวลชนโดยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลงาน “ระบบการขนส่งมวลชนโดยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี” โดยนายสิทธิชัย เพชรพะยอง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Robocode Battle Online

ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลงาน “Robocode Battle Online” โดยนายกอบชัย บุตรชัยงาม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ

รางวัลชมเชยผลงานเพื่อสังคม ประเรางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไป ด้าน Health Care ผลงาน “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟันและจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ (AlignBracket3D)” โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติภทบุคคลทั่วไป ผลงาน “ระบบเครื่องรบกวนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบโทรศัพท์

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไป ด้าน Social Affairs ผลงาน “โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบโทรศัพท์” โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ProDOC – Professional eDocument Management System

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไป ด้าน Business Application ผลงาน “ProDOC – Professional eDocument Management System” โดยบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซิสเต็มส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โครงการจัดทำระบบหนังสือเพื่อการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไป ด้าน Education ผลงาน “โครงการจัดทำระบบหนังสือเพื่อการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่” (E-Book) โดยบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)