รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ ครั้งที่ 6

ภาพพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ CIO, Operations ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการ นำผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6 ประเภทบุคคลทั่วไป ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา “ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster” เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา นายบุณยไชย จันทร์เทียน และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนา “ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด” รับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

บรรยากาศงานแถลงข่าว “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in Information Technology (FRIT) จัดการแข่งขันโคงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น เข้ารับ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท

นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6 พร้อมขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและนิติบุคคลร่วมส่งผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2553

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.2553 นี้ กำหนดจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 6 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระราชทานโล่รางวัล แก่ผู้ชนะทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคนไทยอาทิ Software, Hardware, Application, Solution, Communication, Network และต้องเป็นผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้น ผลิตขึ้นในประเทศไทย และเป็นผลงานที่นำมาใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศหรือสามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจได้

ผลงานประเภทบุคคลทั่วไป

มีผลงานส่งเข้าประกวด 53 ผลงาน นอกจาก “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” แล้วคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน อีก 5 รางวัล รางวัลละ 50,000.- บาท

ผลงานประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ผลงานประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีผลงานส่งเข้าประกวด 106 ผลงาน คัดเลือกจนถึงรอบสุดท้าย 4 ผลงาน นอกจาก “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาแล้ว คณะกรรมการได้มอบรางวัลผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านอีก 2 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ระบบอัตโนมัติในการบันทึกข้อมูลบุคคลจากบัตรประชาชน

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้าน Artificial Intelligence (AI) ผลงาน “ระบบอัตโนมัติในการบันทึกข้อมูลบุคคลจากบัตรประชาชน” โดยนายภรัณยู อานนท์ และ นางสาวปิยวรรณ ศรีแก้ว จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบจำลองสำหรับการจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้าน Simulation Model ผลงาน “แบบจำลองสำหรับการจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม” โดยนายอนุรักษ์ บูสะมัญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6 ผลงาน “ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด” โดยนายบุณยไชย จันทร์เทียน และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ThaiFlood.com

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไปด้าน Social ผลงาน “ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ThaiFlood.com” โดยนายปรเมศวร์ มินศิริ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

Executive Information System

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไปด้าน Business ผลงาน “Executive Information System” โดย นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

ระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงพูด

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไปด้าน Research & Development (R&D) ผลงาน “ระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงพูด” โดย ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล และคณะนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบไอคิวนิวส์คลิป

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไปด้าน Knowledge Management (KM) ผลงาน “ระบบไอคิวนิวส์คลิป” โดยนายสรณะ ทัศนสันติ์ บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด

ระบบจัดการข้อมูลจราจรครบวงจร

รางวัลผลงานโดดเด่นประเภทบุคคลทั่วไปด้าน Artificial Intelligence (AI) “ระบบจัดการข้อมูลจราจรครบวงจร” โดยนายวุฒิชัย อัมพรอร่าวเวทย์ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

ระบบสตูดิโอเสมือนจริง: Broadcaster

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป “ระบบสตูดิโอเสมือนจริง: Broadcaster” โดย ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ไอเอสแอลที จำกัด