VTR เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563

VTR เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563

เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้คิดค้น หรือมีส่วนสำคัญในการคิดค้น ดำเนินงาน และผลักดันโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเกิดผลประจักษ์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ของประเทศ